M.V. Idenbom, N.N. Kolesnikov, M.P. Kulakov, I.G. Naumenko, V.I. Nikitenko, A.A. Polyanskii, N.F. Vershinin, N.K. Vlasko-Vlasov.

Direct study of magnetic flux penetration and trapping in HTSC.