Highlights 2005-2006 (2006) 81, Elettra (Italy).
V.Yu. Aristov, O.V. Molodtsova, M. Knupfer, V.M. Zhilin, Yu.A. Ossipyan, D.V. Vyalikh, B.P. Doyle, S. Nannarone, 2006 .

Full text: http://www.elettra.trieste.it/science/highlights/2005-2006/elettra-hl0506.pdf

 

Copyright , , 2006-2007
 
New Day Studio