.
04.03.2024 
  

28 октября 2020 (среда), 15-30, в семинарской

1) M. A. Kuzovnikov, V. E. Antonov, A. S. Ivanov, T. Hansen, S. Savvin, V. I. Kulakov, M. Tkacz, A. I. Kolesnikov, and V. M. Gurev
"Neutron scattering study of tantalum dihydride"

2) M. A. Kuzovnikov, V. S. Minkov, S. Chariton, V. B. Prakapenka, and M. I. Eremets
"Synthesis of osmium hydride under high hydrogen pressure"

(статьи в печать)