.
10.12.2023 
  

25 октября 2023 (среда), 14-00, в конф.зале

.

M.A. Kuzovnikov, V.E. Antonov, V.I. Kulakov, V.D. Muzalevsky, N.S. Orlov, A.V. Palnichenko, Y.M. Shulga
"Synthesis of superconducting hcp-ZrH3 under high hydrogen pressure"

(статья в печать)