en ru    
Students and postgraduate students

Postgraduate students

Group Name Supervisor of studies Laboratory
PhD Boris Kaysin PhD A.B. Van'kov LNEP
PhD Alina Khisameeva PhD V.M. Muraviev LNEP

Students

Group Name Supervisor of studies Laboratory
222 Lev Ginzburg PhD I. Batov LS
222 Artur Orlov PhD M.Yu. Brazhnikov LQC
222 Ilya Fedorov DrS S.I. Dorozhkin SNL
Group Name Supervisor of studies Laboratory
322 Artyom Denisov PhD V.S. Khrapai LEK
322 Oleg Shvetsov DrS E.V. Devyatov LQT
Group Name Supervisor of studies Laboratory
422 Sof'ya Konyzheva PhD V.S. Khrapai LEK
422 Daniil Rabinovich PhD I.V. Bobkova TD
422 Rodion Yudenko PhD A.V. Larionov LNEP
Group Name Supervisor of studies Laboratory
522 Andrey Vasenin    
522 Anastasiya Gamova    
522 Alexey Zarezin    
522 Alexey Krasnikov    
522 Galina Krivova    
522 Andrey Sitnikov    
522 Dmitriy Tatarkin    
522 Sergey Tereshko    
522 Alexey Cherkasov    

Agarkov D.A. Tel: +7(916)7584930 email: agarkov@issp.ac.ru