en ru       


   


   


   


   


   
June 18th

09:30

Andrey Yaroslavtsev
4 - 09:30
 30+5
09:30
10:05
10:05
Vladimir Fateev
4 - 10:05
 30+5
10:05
10:40
10:40
Vladimir Guterman
4 - 10:40
 30+5
10:40
11:15
11:15

11:35

Sergey Istomin
4 - 11:35
 30+5
11:35
12:10
12:10
Dmitri Bessarabov
2 - 12:10
 20+5
12:10
12:35
12:35
Yuriy Korzhenkov
1 - 12:35
 17+3
12:35
13:00
13:00

14:00

Aleksander Grishin
1 - 14:00
 17+3
14:00
14:25
14:25
Aleksei Nikonov
1 - 14:25
 17+3
14:25
14:45
14:45
Nataliya Demeneva
1 - 14:45
 17+3
14:45
15:05
15:05
Evgeny Astafyev
1 - 15:05
 17+3
15:05
15:25
15:25

15:45

Olga Zadorozhnaya
1 - 15:45
 17+3
15:45
16:05
16:05
Andrey Korotkov
1 - 16:05
 17+3
16:05
16:25
16:25
Ostap Losev
1 - 16:25
 17+3
16:25
16:45
16:45

19:00

Bredikhin S.I. Tel: +7(496) 5221629 Fax: +7(496) 5228160 email: FuelCell2018@issp.ac.ru