en ru       


   


   


   


   


   
June 20th

Dimitriy Bronin
4 - 09:00
 30+5
09:00
09:35
09:35
Elena Lomonova
1 - 09:35
 17+3
09:35
09:55
09:55
Pavel Snytnikov
1 - 09:55
 17+3
09:55
10:15
10:15
Tuyana Shoinkhorova
1 - 10:15
 17+3
10:15
10:35
10:35
Dmitrii Kondratiev
1 - 10:35
 17+3
10:35
10:55
10:55

11:15

Vladimir Fateev
2 - 11:15
 20+5
11:15
11:40
11:40
Sergey Grigoriev
1 - 11:40
 17+3
11:40
12:00
12:00
Marina Lobanova
1 - 12:00
 17+3
12:00
12:20
12:20
Artem Mikhalev
1 - 12:20
 17+3
12:20
12:40
12:40
Nikolay Lyskov
1 - 12:40
 17+3
12:40
13:00
13:00

14:00

Dmitriy Lyalin
1 - 14:00
 17+3
14:00
14:20
14:20
Yuriy Fedotov
1 - 14:20
 17+3
14:20
14:40
14:40
Nikolay Vershinin
1 - 14:40
 17+3
14:40
15:00
15:00
Sergey Somov
1 - 15:00
 17+3
15:00
15:20
15:20

19:00

Bredikhin S.I. Tel: +7(496) 5221629 Fax: +7(496) 5228160 email: FuelCell2018@issp.ac.ru