en ru       


   


   


   


   


   
June 19th

08:59

09:00

Aleksey Kashin
4 - 09:00
 30+5
09:00
09:35
09:35
Yuriy Vasiliev
2 - 09:35
 20+5
09:35
10:00
10:00
Farid Shaykhatdinov
2 - 10:00
 20+5
10:00
10:25
10:25
Viktor Zakharchenko
2 - 10:25
 20+5
10:25
10:50
10:50

11:10

Yuriy Dobrovolskiy
3 - 11:10
 25+5
11:10
11:40
11:40
Maksim Ananyev
3 - 11:40
 25+5
11:40
12:10
12:10
Sergey Bredikhin
3 - 12:10
 25+5
12:10
12:40
12:40
Denis Shachikov
7 - 12:40
 15
12:40
12:55
12:55

14:00

Igor Landgraph
3 - 14:00
 25+5
14:00
14:30
14:30
Sergey Zhivulko
1 - 14:30
 17+3
14:30
14:50
14:50
Lev Khrobostov
2 - 14:50
 20+5
14:50
15:15
15:15

18:29

18:30

21:30

Bredikhin S.I. Tel: +7(496) 5221629 Fax: +7(496) 5228160 email: FuelCell2018@issp.ac.ru